Praktijkregels Van Roij, Advies & Begeleiding
Deze regels worden bij een eerste gesprek aan u uitgereikt.

1. Bereikbaarheid
De praktijk is op verschillende manieren te bereiken: telefonisch, per mail of tijdens de spreekuren.
Telefonisch: in verband met de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om de telefoon te beantwoorden. In dat geval kunt u een bericht achterlaten via sms of e-mail.

Telefoon: 040-2129555 of 06-54912300
E-mail: info@vanroijaenb.nl

Spreekuurtijden: woensdag en vrijdag 10.00-12.00 uur, dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur.

2. Afspraak afzeggen
Een afspraak kan verzet worden indien u dit tenminste 24 uur van te voren doet. Bij de zorgverzekeraar mag geen consult worden gedeclareerd als u niet gekomen bent. Daarom worden de kosten bij u zélf in rekening gebracht als u niet tijdig afbelt voor een gemaakte afspraak. Wij rekenen hiervoor € 45,-.

3. Privacy, informatie aan derden, dossier en echtscheidingssituatie
• Op alle gegevens die u aan de praktijk verstrekt, is het beroepsgeheim van de psychologen NIP van toepassing en volgen wij de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen.
• Voor alle informatie die aan derden wordt verstrekt is uw toestemming nodig. Indien een bedrijfsarts of advocaat etc. gegevens wil met uw toestemming, dient u altijd een machtiging ter verstrekking van de informatie te ondertekenen. Bij de aanmelding is u gevraagd om toestemming voor rapportage naar de huisarts. Indien u hiervoor geen toestemming wilt verlenen, zullen wij dit noteren in uw dossier.
• Van iedere cliënt wordt een persoonlijk dossier aangelegd met persoonsgegevens, het behandelplan en de werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling. Na afsluiting van het behandelcontact worden de gegevens gedurende 15 jaar bewaard, zodat bij een volgende aanmelding daarop kan worden teruggegrepen. Na 15 jaar wordt het dossier vernietigd. U heeft het recht het dossier in te zien, na afspraak met de behandelaar. Daarnaast kunt u, echter alleen schriftelijk, verzoeken om het dossier of delen uit het dossier te vernietigen. Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard dat niemand tot de gegevens toegang heeft.
• In een echtscheidingssituatie nemen wij ten aanzien van beide ouders een neutraal standpunt in en gaan wij ervan uit dat beide ouders recht hebben op informatie over de voortgang van de behandeling van het kind. Zolang nog geen overeenstemming bestaat over alle zaken die voortvloeien uit de nieuwe situatie van gescheiden huishoudens maken wij geen schriftelijke of mondelinge verslagen van de gesprekken, noch spreken wij advies uit ten opzichte van derden.

4. Vervangingsregeling
Bij langdurige afwezigheid van de therapeut wordt in principe gezorgd voor vervanging.

5. Klachtenregeling
Wanneer u van mening bent dat wij in het kader van de behandeling van u (of uw kind) onjuist hebben gehandeld, hopen wij dat altijd van u zelf te horen. Wij zullen uw klacht serieus nemen en met u naar een oplossing zoeken. Mocht u niet tevreden zijn met deze oplossing dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging voor Psychologen (NIP).

www.psynip.nl