Uw kind ondervindt problemen bij het verwerven van de schoolse vaardigheden. Er kunnen achterstanden zijn met betrekking op:

* Technisch lezen en begrijpend lezen
* Spelling
* Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden
* Woordenschat
* Grammatica/ontleden
* Rekenen

Indien er problemen zijn in de ontwikkeling van de schoolse vaardigheden wordt didactisch onderzoek verricht om vast te stellen waar het kind vastloopt dan wel is vastgelopen. Afhankelijk van de vraagstelling kan het didactisch onderzoek gekoppeld worden aan onderzoek naar de intelligentie om erachter te komen of de leerproblemen vanuit de capaciteiten kunnen worden verklaard.

Afhankelijk van de aard en omvang van de problemen kan er sprake zijn van een leerprobleem of leerstoornis.

Leerproblemen kunnen meestal worden aangepakt met extra hulp in de vorm van remediërende begeleiding. Bij een leerstoornis zijn de problemen echter hardnekkig en blijven de problemen, ondanks veel extra hulp, bestaan. In zo’n geval is het belangrijk dat er een juiste diagnose wordt gesteld zodat de school eventueel haar onderwijsaanbod hieraan kan aanpassen. Bekende leerstoornissen zijn dyslexie en dyscalculie.

Indien op grond van de onderzoeksresultaten de diagnose dyslexie of dyscalculie kan worden gesteld, wordt er een officiële verklaring afgegeven.